Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

        Pomoc psychologiczno - pedagogiczna:

*  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
*  Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
*  Zajęcia logopedyczne
*  Zajęcia rewalidacyjne
*  Gimnastyka korekcyjna

Świetlica

        Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Gromada zuchowa 
Drużyna harcerska 
Kółko taneczne 
Biblioteka szkolna 
Zespół wokalny 
Kółko teatralne 
Klub Kreatywnych 
Kółko rozwijające zainteresowania ortografią 
Kółko rozwijające zainteresowania z matematyki 
Zabawy z plastyką 
Kółko językowe 
Koło matematyczne
Koło programistów