• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Statut

Statut

Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej

w Liszynie

 

 

 


Statut opracowany na podstawie statutu uchwalonego 18 czerwca 2007 roku z późniejszymi zmianami (z dn. 15.01. 2009 r. oraz z dn. 18.10.2010 r.), dostosowany doaktualnego stanu prawnego i uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie w dniu 27.11.2014 roku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawaosystemieoświatyzdnia7września1991r.,Dz.U.z2004r.Nr256,poz.2572zpóźniejszymizmianami.
 2. RozporządzenieMinistraEdukacjiNarodowejzdnia21maja2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.z2001r.nr61,poz.624 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku (Dz. U. Nr 199 poz.2046) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji  przyjmowania skarg i wniosków(Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz. 46)
 5.  Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji                    pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. nr 532)
 6. Uchwała nr 9/14/15 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w      Liszynie z dnia 27 listopada 2014 roku.
 7. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie.
 8. Siedzibą szkoły jest budynek usytuowany na działce szkolnej. Adres: Liszyno,
 9. Szkole nadał imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rodziców i samorządu uczniowskiego.
 10. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.
 11. Organem prowadzącym jest wójt Gminy Słupno.
 12. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Warszawie- delegatura             w Płocku.
 13. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w toku sześcioletniego cyklu nauczania. W swej strukturze ma klasy I- VI.
 14. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego,którego działanie określa regulamin stanowiący załącznik do statutu.
 15. Szkoła organizuje nauczanie w klasach łączonych na przedmiotach: artystycznych, wychowaniu fizycznym, historii, przyrodzie, religii, godzinie z wychowawcą, zależnie od ilości uczniów w poszczególnych rocznikach i możliwości organizacyjnych; na pozostałych przedmiotach rozłącznie.
 16. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 17. Specyfika edukacji szkolnej polega na realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania i profilaktyki.
 18. Szkoła podstawowa wspomaga rozwój ucznia i wprowadza go w życie społeczne przez realizację zadań:
  1. w zakresie nauczania, zapewnia uczniom możliwość:
   1. nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania,
   2. nauki posługiwania się prostymi narzędziami i urządzeniami,
   3. rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
   4. poznawania pojęć i zdobywania wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
   5. rozwijania zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,
   6. traktowania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny,
   7. tworzenia warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,
   8. zapewnienia harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
   9. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
  2. w zakresie kształcenia umiejętności wykorzystywania poznanej wiedzy uczy:
   1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią większej odpowiedzialności,
   2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
   3. sposobów dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną
   4. czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
   5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
   6. umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi,
   7. umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
  3. w zakresie wychowania i profilaktyki razem z rodzicami zmierza do tego, aby uczniowie:
   1. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna,
   2. znaleźli w szkole miejsce przyjazne, bezpieczne i zdrowe, utrzymujące prawidłowe więzi z rodziną,
   3. umacniali w sobie poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,
   4. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
   5. umacniali wiarę we własne siły i w zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów,
   6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego,
   7. zdobywali prawidłowe doświadczenia we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
   8. przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie,
   9. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów         i hierarchizacji wartości,
   10. umieli pomagać słabszym, stawali się bardziej samodzielni w godzeniu dobra własnegoz dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,
   11. potrafili indywidualnie i grupowo działać na rzecz innych,
   12. rozumieli potrzebę kontaktów z przyrodą,
   13. przekształcali spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą,
   14. byli przygotowani do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
   15. realizację celów, zadań i treści zawartych w programach ze szkolnego zestawu przewidzianego na dany rok szkolny,
   16. zapoznawanie uczniów z zasadami promocji i ochrony zdrowia, podstawowymi przepisami bhp oraz regulaminami korzystania z pracowni,
   17. uczenie samorządności i aktywnego udziału w życiu szkoły.
    1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny podczas:
    2. zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych poprzez:
     1. sprawowanie opieki przez nauczycieli w ciągu tych zajęć,
     2. zapewnienie opieki w czasie imprez i uroczystości szkolnych i klasowych,
     3. zapewnienie opieki uczniom uczęszczającym na zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne przez nauczycieli prowadzących te zajęcia,
     4. udział rodziców w imprezach szkolnych,
     5. zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę poprzez przyjęcie następujących zasad:
      1. kierownikiem na wycieczce jednodniowej może być każdy nauczyciel, na dłuższej niż jeden dzień nauczyciel o stażu pracy przynajmniej jednego roku,
      2. skład osobowy opiekunów na wycieczce proponuje kierownik wycieczki, a zatwierdza dyrektor szkoły,
      3. jeden opiekun na piętnastu uczniów, jeśli grupa korzysta z publicznych środków lokomocji,
      4. kąpiel w grupach do piętnastu osób w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem,
      5. każdy uczestnik grupy rowerowej powinien posiadać kartę rowerową,
      6. kierownik wycieczki zobowiązany jest do wypełniania karty wycieczki i sporządzenia listy uczestników,
      7. uczestnicy wycieczek turystycznych składają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę rodziców,
      8. wyjście nauczyciela z uczniami poza teren szkoły zgłaszane jest do dyrektora szkoły,
  4. przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu oraz w trakcie przerw międzylekcyjnych; pełnienie dyżurów nauczycielskich odbywa się przez przyjęcie następujących zasad:
   1. harmonogram dyżurów ustala rada pedagogiczna na posiedzeniu sierpniowym przed rozpoczęciem roku szkolnego,
   2. dyżur rozpoczyna się 30 minut przed rozpoczęciem zajęć, obejmuje przerwę i kończy   30 minut po zakończeniu zajęć w szkole.
   3. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo ponadto poprzez:
   4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom/ prawnym opiekunom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
   5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
   6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
   7. Pomocypsychologiczno-pedagogicznejudzielają uczniom nauczyciele,wychowawcy,
    1. rodzicami uczniów;
    2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
    3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
    4. innymi szkołami.
    5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I-III i IV-VI tworzą zespoły wychowawczo- przedmiotowe, których zadaniem jest:
     1. prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i rodziców,
     2. rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych,
     3. wymiana spostrzeżeń i uwag wynikających z analiz i ewaluacji wybranych obszarów działalności dydaktycznej,
     4. Dyrektor szkoły może powoływać ponadto zespołyproblemowo-zadaniowe wynikające z bieżących potrzeb szkoły.
     5. Przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor na wniosek zespołu.
     6. Zespół opracowuje plan pracy zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej.
     7. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
     8. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
     9. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
     10. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
     11. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
     12. włączenie uczniów w proces oceniania ich osiągnięć w szkole,
     13. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy                           dydaktyczno-wychowawczej w sterowaniu procesem nauczania i uczenia się.
      1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
      2. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
      3. formułowanie zasad
      4. bieżące i śródroczne ocenianie, według   skali   i   w formach   przyjętych   w   szkole,
      5. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
      6. ustalanie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki               ich poprawiania.
       1. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję:
       2. wspierającą (nastawienie na ocenianie osiągnięć uczniów, a nie braków),
       3. diagnostyczną (określenie aktualnego poziomu osiągnięć i postępów ucznia w nauce w celu wskazania jego słabych i mocnych stron, pomoc w formułowaniu indywidualnego planu rozwoju ucznia),
       4. informacyjną (informowanie uczniów o osiągnięciach i postępach w nauce),
       5. motywującą ucznia,
       6. kształtującą (pozwala na weryfikowanie programów nauczania, podręczników, pomocy dydaktycznych).
        1. poziomu wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej,
        2. udziału ucznia w procesie nauczania i uczenia się,
        3. umiejętności stosowania wiedzy w działaniach praktycznych,
        4. samodzielności w zdobywaniu wiedzy z różnych źródeł informacji,
        5. umiejętności współdziałania w grupie,
        6. postawy wobec rozwiązywania zadań dodatkowych (konkursy, przeglądy),
        7. różnych sposobów prezentowania swoich wiadomości i umiejętności,
      7. Rok szkolny dzieli się na dwa.
      8. Okres I trwa od 1 września do 31 stycznia lub rozpoczęcia ferii zimowych, jeśli rozpoczynają się w styczniu, II - od 1 lutego do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
      9. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej odbywa się w ostatnim tygodniu przed   zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
       1. na każdych zajęciach,
        1. prace domowe,
        2. kartkówka (obejmuje niewielką partię materiału, trwa nie dłużej niż 20 min),
        3. Realizację w/w zadań nauczyciele potwierdzają zapisem w dzienniku lekcyjnym i innych dokumentach przebiegu nauczania.
        4. Nauczyciel bez wiedzy rodziców i uczniów nie może zmieniać zasad oceniania i wymagań.
        5. Każdy uczeń ma prawo do:
        6. wyrażania opinii o ocenie wystawianej przez nauczyciela,
        7. przedstawiania propozycji zmian w zasadach oceniania,
        8. samooceny,
         1. Ocena za odpowiedź ustną oraz wykonane zadanie praktyczne jest jawna i powinna być na prośbę ucznia uzasadniona.
         2. Sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem oceny uczeń powinien otrzymać w ciągu dwóch tygodni od daty jej napisania.
         3. Oceny bieżące i śródroczne klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć   edukacyjnych w klasach IV –VI ustala się w stopniach według następującej skali:
          1. wyczerpująco opanował materiał programowy,
          2. potrafi swe wiadomości usystematyzować i powiązać w logiczną całość,
          3. bez problemów uogólnia swoją  wiedzę, wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela,
          4. potrafi zastosować teorię w praktyce,dba o poprawność, styl i język wypowiedzi, swobodnie stosuje terminologię naukową w danej dziedzinie,
          5. potrafi korzystać z różnych dostępnych źródeł, by zebrać potrzebne materiały;
          6. potrafi ukazać logiczne związki łączące wiadomości z wybranej dziedziny,
          7. poprawnie rozumuje, wyjaśnia uogólnienia i związki między nimi,
          8. stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,
          9. w jego wypowiedziach brak błędów językowych, dopuszczalne są drobne usterki stylistyczne,
          10. zna podstawową terminologię naukową;
          11. Ocena i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
          12. Omówienie i poprawa sprawdzianów odbywa się na lekcjach przedmiotowych.
          13. Uczeń może otrzymać sprawdzian do domu na prośbę rodziców.
          14. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu sprawdzianu w ciągu jednego tygodnia.
          15. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania sprawdzianów do końca roku szkolnego.
          16. Sprawdziany nie mogą mieć wyłącznie formy testu wyboru.
           1. sprawdziany podsumowującei sprawdziany całoroczne z dwutygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku;
           2. pozostałe z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku;
           3. w razie nieobecności ucznia lub nieuzasadnionej nieobecności całej klasy w dniu sprawdzianuzostanie on napisany przez w/w na kolejnej lekcji z danego przedmiotu niezależnie od innych wcześniej zapowiedzianych w tym terminie sprawdzianów (tzn. sprawdzian może być przeprowadzony jako czwarty w danym tygodniu) i wówczas nie obowiązuje już termin tygodniowego lub dwutygodniowego wyprzedzenia.
          17. poprzedzony lekcją utrwalającą;
          18. w przypadku nieobecności ucznia w dniu sprawdzianu, powinien zostać napisany przez niego w nowym terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty powrotu ucznia do szkoły.
          19. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania kartkówki obejmującej materiał z trzech lub mniejszej liczby lekcji, a czas jej trwanianie może przekroczyć 20 minut.
          20. W ciągu jednego dnia może odbyć się jeden sprawdzian wiadomości, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
          21. Na tydzień przed końcową klasyfikacją kończy się termin przeprowadzania sprawdzianów.
          22. Ilość sprawdzianów w semestrze jest dostosowana do planów nauczania poszczególnych przedmiotów.
          23. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
          24. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia uwzględniając różne formy aktywności ucznia i stosując ustalone kryteria oceniania.
          25. Liczba kartkówek w semestrze zależy od decyzji nauczyciela.
          26. Uczeń ma prawodwukrotnie w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do zajęć lekcyjnych bez ponoszenia konsekwencji (pomijając zajęcia, na których odbywać się będzie zapowiedziany sprawdzian). Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z udziału w lekcji bieżącej.
          27. Nauczyciele są zobowiązani do:
           1. pobudzania aktywności ucznia,
           2. mobilizowania go do samokształcenia,
           3. stwarzania warunków do uczestnictwa w różnych formach aktywności (olimpiady, konkursy przedmiotowe itp.),
           4. stosowania indywidualizacji pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
           5. dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
            1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
            2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
            3. posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej,
            4. nieposiadającego żadnego orzeczenia lub opinii spośród w/w, ale objętego w szkole pomocą psychologiczno - pedagogiczną,
            5. Przy ustalaniu ocen z przedmiotów wymagających szczególnych predyspozycji, zdolności artystycznych oraz sprawności fizycznej (plastyka, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, muzyka) należy brać pod uwagę:
            6. Szkoła może organizować zajęcia wyrównawcze dla uczniów, u których, w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono znaczne braki edukacyjne.
            7. Uczeń może poprawić niekorzystny dla siebie wynik ze sprawdzianu w ciągu siedmiu dni od otrzymania sprawdzonej pracy:
             1. do poprawy przystępuje tylko raz, a uzyskana;
             2. Wypowiedzi ustne i pozostałe formy aktywności oceniane są według kryteriów przyjętych przez nauczycieli przedmiotów.
             3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
             4. Jeśli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona."
             5. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym podlegają także klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej, a oceny klasyfikacyjne podsumowujące osiągnięcia z zajęć edukacyjnych i zachowania mają charakter opisowy.
             6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną.
             7. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
      10. 1.Cele edukacyjne nauczania zintegrowanego służą głównie wspomaganiu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia a szczególnie:
      11. 1)umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i liczenia),
      12. 2)umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi,
      13. 3)kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,
      14. 4)umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
      15. 5)rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
       1. 2.W klasach I - III oceny okresowe i roczne oraz ocena z zachowania mają charakter opisowy.
       2. 3.Ocena opisowa dostarcza informacji rodzicom, dziecku i nauczycielom w zakresie poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej oraz przyjętego programu nauczania.
       3. diagnostyczną - dając odpowiedzi na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń     względem wymagań stawianych przez nauczyciela,
       4. informacyjną - przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki jest wkład jego pracy,
       5. korekcyjną – odpowiadając na pytanie, co uczeń   ma już opanowane, co robi dobrze, nad czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić,
       6. rozwojową – odpowiadając na pytania, czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie jest tempo i dynamika tych zmian.
        1. Opisowa skala ocen będzie stosowana również na zajęciach dodatkowych
        2. Bieżące cząstkowe oceny ustala się w stopniach w następującej skali:
        3.    1) celujący (6) – doskonale, znakomicie, wspaniale,
        4.    2) bardzo dobry (5) – biegle, prawidłowo, bezbłędnie,
        5.    3) dobry (4) – sprawnie, poprawnie, z niewielkimi błędami,
         1.    4) dostatecznie (3) – zadowalająco, wystarczająco, przeciętnie, nie zawsze stosuje, popełnia dość liczne błędy,
         2.    5) dopuszczający (2) – słabo, błędnie, niechętnie, zazwyczaj z pomocą, nie stosuje, popełnia liczne błędy,
         3.    6) niedostateczny (1) – niewystarczająco, niezadowalająco, niesamodzielnie, nie opanował.
          1. Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który w ramach poszczególnych edukacji:
           1. posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie
           2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
           3. umie efektywnie korzystać z różnych źródeł informacji
           4. biegle posługuje się zdobytą wiedzą teoretyczną i praktyczną
           5. przedstawia kilka rozwiązań problemu
           6. rozwiązuje problemy niekonwencjonalnie
           7. potrafi samodzielnie wnioskować, analizować, uogólniać, dostrzegać związki
           8. osiąga sukcesy w różnych konkursach i zawodach sportowych
           9. Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który w ramach poszczególnych edukacji:
            1. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem
            2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami na danym
            3. samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem
            4. potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w danych
            5. Stopień dobry (4)otrzymuje uczeń, który w ramach poszczególnych edukacji:
             1. opanował wiadomości określone programem w danej klasie, na poziomie wykraczającym poza wymagania zawarte w podstawie programowej
             2. poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności
             3. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
             4. Stopień dostateczny (3)otrzymuje uczeń, który w ramach poszczególnych edukacji:
              1. opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem, na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej w toku dalszej nauki
              2. zdobytą wiedzę i umiejętności stosuje w praktyce z pomocą nauczyciela
              3. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
              4. czasami wymaga dodatkowych wyjaśnień
              5. Stopień dopuszczający (2)otrzymuje uczeń, który w ramach poszczególnych edukacji:
               1. słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej
               2. większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela
               3. wymaga dodatkowego wyjaśniania sposobu wykonania pracy
               4. nie przestrzega limitów czasowych wykonywania poszczególnych zadań
               5. często nie kończy rozpoczętych działań        
               6. Stopień niedostateczny (1)otrzymuje uczeń, który w ramach poszczególnych edukacji:
                1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki w znacznym stopniu uniemożliwiają dalsze zdobywanie nowej wiedzy
                2. uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności
                3. odmawia wykonywania zadania
                4. nie podejmuje prób wyrównania braków
                5. niszczy prace.
               7. System oceniania jest jawny, otwarty i udostępniony uczniom i rodzicom. Bieżąca ocena z zachowania oraz umiejętności wynikające z opanowania materiału przewidzianego programem będą odnotowywane w kartach osiągnięć edukacyjnych.
               8. Prace i informacje o rozwoju ucznia będą gromadzone w teczkach i przechowywane do czasu zakończenia edukacji wczesnoszkolnej.
               9. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
      16. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania.
      17. Przewidywana ocena jest wpisywana do dziennika w ostatniej kolumnie przewidzianej dla ocen bieżących.
      18. Wychowawca klasy informuje ucznia o proponowanych ocenach.
      19. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy przekazuje rodzicom pisemną informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Rodzice zobowiązani są potwierdzić otrzymaną informację podpisem najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Jeżeli kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia jest utrudniony, należy poniższą informację przekazać listem poleconym. W przypadku dwukrotnego zwrotu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru listu poleconego, informację uważa się za przekazaną.
      20. Wychowawca klasy przechowuje potwierdzoną informację do końca roku szkolnego.
      21. Uczeń spełniający warunki zawarte w statucie ma prawo ubiegać się o podwyższenie oceny o jeden stopień w stosunku do przewidywanej rocznej i okresowej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
      22. Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną i okresową ocenę klasyfikacyjną dla ucznia jest:  
       1. ponad 50% ocen cząstkowych wyższych od oceny przewidywanej,
       2. dołączenie przez rodziców do arkusza zwrotnego wniosku o przeprowadzenie
       3. Wychowawca do przeprowadzenia egzaminu powołuje komisję w składzie:
        1. wychowawca,
        2. nauczyciel przedmiotu w klasach IV-VI.                                                                                                                                                                                                                                      
         1. Nauczyciel jest zobowiązany podwyższyć ocenę o jeden stopień, jeśli uczeń uzyskał wynik pozytywny, zgodny z wymaganiami przedmiotowego systemu oceniania.
         2. Nauczyciel przechowuje dokumentację do końca roku szkolnego.
         3. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna.
      23. Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, realizujący indywidualny program lub tok nauki, spełniający obowiązek szkolny lub tok nauki poza szkołą może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
      24. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń nieklasyfikowany z powodu   nieobecności
      25. Warunki wyrażenia zgody na egzamin klasyfikacyjny to:
      26. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany"albo "nieklasyfikowana."
      27. Rodzice składają wiosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym (roku szkolnym).
      28. Termin egzaminu klasyfikacyjnegouzgadnia się z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż do dnia poprzedzającego termin klasyfikacyjnego zebrania plenarnego rady pedagogicznej i przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.                                                                                                                                                                                                              
      29. Egzamin przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
      30. Egzamin dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą:
       1. nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;
       2. przeprowadza go komisja powołana przez dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą;
       3. w skład komisji wchodzą :
        1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
        2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;
  5. dyrektor szkoły ustala z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami)liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
  6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
  7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.
  8. Egzamin z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznychma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
   1. imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny lub
   2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
   3. zadania (ćwiczenia egzaminacyjne);
   4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
   5. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
   6. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną ostateczną.
   7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają , że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
   8. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie do dyrektora szkoły od momentu otrzymania informacji o ocenie nie później niż do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych
   9. Dyrektor szkoły po stwierdzeniu zasadności zastrzeżeń powołuje komisję, która;
    1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
    2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala drogą głosowania, zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
    3. Termin sprawdzianu ustala się z uczniami i jego rodzicami nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
    4. W skład komisji wchodzą;
     1. dyrektor szkoły,
     2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
     3. dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
     4. wychowawca klasy,
     5. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
     6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
     7. przedstawiciel rady rodziców.
      1. Nauczyciel o którym mowa w ust. 19 pkt 1 lit b, może być zwolniony z udziału w pracy
      2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
      3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :
      4. zadania (pytania) sprawdzające,
       1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
       2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację.
       3. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
       4. Uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
       5. Dyrektor szkoły ustala do dnia zakończenia zajęć skład komisji egzaminacyjnej oraz termin egzaminu poprawkowego.
       6. Dyrektor przekazuje rodzicom informacje o terminie wymaganiach i składzie komisji.
       7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
       8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
        1. dyrektor szkoły albo wychowawca jako przewodniczący komisji,
  10. nauczyciel prowadzący zajęcia, z których odbywa się sprawdzian – jako egzaminujący,
  11. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
  12. Nauczyciel może być zwolniony z udziału komisji:
   1. na własną prośbę,
   2. Dyrektor szkoły może powołać jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
   3. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danym
   4. Zakres pytań i zadań na egzamin poprawkowy powinien obejmować materiał na wszystkie oceny.
   5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
    1. skład komisji,
    2. termin egzaminu,
    3. pytania egzaminacyjne,
    4. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
    5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie.
    6. Dodatkowy termin ustala dyrektor szkoły.
    7. Ustala się ostateczny termin składania egzaminu poprawkowego na 30 września
    8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
    9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że są one, zgodnie ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.
    10. Oceny zachowania dokonuje się pod koniec każdego.


 

Spis treści

 

Rozdział  1. Nazwa szkoły
Rozdział  2. Cele i zadania szkoły

Rozdział 3. Realizacja celów i zadań szkoły

Rozdział   4. Zadania zespołów nauczycielskich
Rozdział 5. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Rozdział 6. Organizacja zajęć dodatkowych
Rozdział 7. Formy opieki i pomocy uczniom

Rozdział 8. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz

                     innymi instytucjami

Rozdział 9. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami
Rozdział 10. Program wychowawczy i Program profilaktyki
Rozdział 11. Organy szkoły i ich kompetencje

Rozdział 12. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

Rozdział 13. Organizacja szkoły

Rozdział 14. Organizacja biblioteki i zajęć świetlicowych

Rozdział 15. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

Rozdział 16. Rekrutacja uczniów. Prawa i obowiązki uczniów.Nagrody i kary.

Rozdział 1

Nazwa szkoły

§ 1.

     ul. Wawrzyńca Sikory 19, 09-408 Płock.

§ 2.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 3.

Rozdział 3

Realizacja celów i zadań szkoły

§ 4.

1.Szkoła wykonuje zadania poprzez:

   szkoły oraz systematyczne i konsekwentne ich realizowanie,

     3) zatrudnianie nauczycieli i pozostałych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami,

     4) stwarzanie możliwości dokształcania się i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

§ 5.

1) realizację wychowania komunikacyjnego na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, zajęciach technicznych oraz na innych przedmiotach,

2) przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową,

3) zapewnienie opieki po zakończeniu zajęć edukacyjnych w bibliotece i na zajęciach   świetlicowych,

4) systematyczne przeglądy sprzętu i urządzeń w budynku i na boiskach szkolnych,

5) zabezpieczenie dostępu do treści z Internetu stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzięki zainstalowaniu odpowiednich programów,

6) opracowanie i wykorzystywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrażających   bezpieczeństwu uczniów,

7) zapewnienie opieki w drodze do szkoły i powrotnej do domu „gimbusem” szkolnym,

8) przestrzeganie regulaminów korzystania ze sprzętu i urządzeń,

9) organizację spotkań z pielęgniarką i policją,

10) realizację programów profilaktycznych,

11)omawianie tematów związanych z zagrożeniami dla bezpieczeństwa dzieci na zajęciach z wychowawcą.

§ 6.

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

nauczyciele posiadający uprawnienia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej .

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3)zajęć specjalistycznych: logopedycznych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) warsztatów

5) porad i konsultacji.

8. Na terenie szkoły pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Rozdział 4

Zadania zespołów nauczycielskich

§ 7.

     7)   wspólne organizowanie uroczystości i imprez szkolnych

Rozdział 5

Szczegółowe zasady systemu oceniania

                                                                         § 8.                     

4. Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności uczniów wynikające z przyjętych w każdym roku programów nauczania z uwzględnieniem:

§ 9.

§ 10.

1. Uczniowie będą oceniani:

2)   po zakończeniu działu tematycznego,

3)   po zakończeniu okresu i roku szkolnego.

2. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia:

4)    sprawdzian (obejmuje większą partię materiału lub zagadnienia lekturowe i trwaco

najmniej 1 godzinę lekcyjną),

5)   umiejętność współdziałania w grupie,

6) prace długoterminowe,

7)   umiejętność prezentacji własnych osiągnięć i zainteresowań,

8)   praca pozalekcyjna np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp.,

     9)   ćwiczenia praktyczne,

10) pokaz, recytacja,

11) prezentacje indywidualne i grupowe,

12) udział w prowadzonych projektach,

13) wykonanie pomocy dydaktycznych,

     14) wytwory pracy manualnej i plastycznej ucznia,

15) aktywność na zajęciach,

16) zeszyt przedmiotowy i zeszyt do ćwiczeń.

3. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie.

4. Nie należy stawiać stopni za brak wyposażenia: stroju, zeszytu.

5. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do poinformowania uczniów do 10 września oraz ich rodziców na spotkaniach klasowych do końca września:

1) o wymaganiachedukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania,

2) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)o zasadach oceniania zachowania,

4)o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania,

     5) o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej, klasyfikacyjnej oceny zachowania.

Stopień

Skrót

Skala cyfrowa

Celujący

cel.

6

Bardzo dobry

bdb.

5

Dobry

db.

4

Dostateczny

dst.

3

Dopuszczający

dop.

2

Niedostateczny

ndst.

1

12. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

13. Ogólne kryteria oceniania:

1) stopień celujący - uczeń:

a) posiada wiadomości z danego przedmiotu w zakresie szerszym niż wymagania

programowe,

b) potrafi je usystematyzować, przedstawić uogólnienia i związki między nimi,

c) potrafi tworzyć plan działania i oryginalne rozwiązania,

d) prawidłowo rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności,

e) dokonuje syntezy i analizy nowych zjawisk,

f) wysławia się poprawnie, dbając o styl i etykietę wypowiedzi,

g) swobodnie stosuje terminologię naukową,

h) umie udowodnić, przewidzieć, ocenić, zanalizować i zaplanować własne działania;

2) bardzo dobry – uczeń:

3) stopień dobry - uczeń:

a) opanował materiał programowy w zakresie przekraczającym wymagania podstawowe,

4) stopień dostateczny – uczeń:

a) opanował materiał programowy ograniczony do treści podstawowych,

b) potrafi połączyć je w logiczną całość,

c) poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia,

d) wiadomości streszcza, porządkuje i identyfikuje,

e) opanował treści dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

f) swe wiadomości stosuje w praktyce dzięki pomocy nauczyciela,

g) w jego wypowiedzi dopuszczalne są drobne błędy;

5) stopień dopuszczający – uczeń:

a) opanował tylko konieczne pojęcia i terminy,

b) potrafi wymienić niektóre fakty, zna podstawowe zasady, reguły i treści naukowe,

c) wyjaśnia zjawiska przy pomocy nauczyciela,

d)popełnia liczne błędy, ma trudności w wysławianiu myśli, jego styl jest niepoprawny;

6) stopień niedostateczny – uczeń:

a) nie opanował wiadomości podstawowych, nie potrafi wskazać logicznych związków  między nimi,

b) nie rozumie uogólnień i nie umie wyjaśnić zjawisk, ani stosować teorii w praktyce,

c) w jego wypowiedzi przeważają liczne błędy, posługuje się rażąco niepoprawnym stylem,

d) ma duże trudności w mówieniu językiem literackim i naukowym (w wypowiadaniu się i stosowaniu terminologii naukowej z danego przedmiotu),

e) nie angażuje się w pracę na lekcjach.

14. Oceny cząstkowe będą odnotowywane w dziennikach lekcyjnych.

15. Ocena roczna uwzględnia całoroczne osiągnięcia ucznia.

16. Ustala się następujące kryteria oceny sprawdzianów testowych i prac pisemnych będących formą sprawdzianu:

1) stopień celujący (6) – 95% - 100% możliwych do uzyskania punktów i dodatkowe zadania wykraczające poza treści programowe,

2) stopień bardzo dobry (5) – 86% - 100% możliwych do uzyskania punktów,

3) stopień dobry (4) – 70% - 85% możliwych do uzyskania punktów,

4) stopień dostateczny (3) – 50% - 69% możliwych do uzyskania punktów,

5) stopień dopuszczający (2) – 35% - 49% możliwych do uzyskania punktów,

6) stopień niedostateczny (1) – mniej niż 35% możliwych do uzyskania punktów.

23. Sprawdziany muszą być zapowiedziane:

24. Każdy sprawdzian powinien być:

1) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do

     średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

      2) Roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

e) posiadającego opinię niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

1) aktywność i zaangażowanie na lekcji,

2) przygotowanie do zajęć (posiadanie odpowiednich pomocy, stroju).

2) poprawę pisze poza swoimi zajęciami i może jej dokonać także w formie ustnej;

3) oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.

§ 11.

 

   dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy,

4. Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje:

7. Wszystkie oceny wyrażone za pomocą cyfr posiadają odpowiadające im kryteria opisowe

     przyczynowo - skutkowe

     w danej klasie

     poziomie edukacji

     nauczania

     sytuacjach

8. Oceny bieżące (cząstkowe ) uczniów klas I –III zapisuje się w dziennikach lekcyjnych.Przy ustalaniu oceny bieżącej nauczyciele stosują również:

1) gesty,

2) mimikę,

3) samoocenę,

4) ustny przekaz.

9. W ocenianiu uwzględnione będą możliwości indywidualne ucznia, wkład pracy, osiągnięcia oraz zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w stosunku do uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne.

10. Szkoła posiada opracowane przez nauczycieli szczegółowe wymagania dla poszczególnych edukacji dostosowane do podstawy programowej, stanowiące załącznik do statutu.

11. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą kulturę osobistą, stosunek do obowiązków szkolnych i aktywność ucznia.

12. Przy ustalaniu oceny będą brane pod uwagę następujące zakresy:

1) kultura osobista:

a) uczeń używa form grzecznościowych,

b) jest koleżeński,

c) w kulturalny sposób nawiązuję kontakty z nauczycielami i kolegami,

d) porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach,

2) stosunek do obowiązków szkolnych i aktywność: (zaangażowanie)

a) uczeń jest przygotowany do lekcji,

b) nie spóźnia się na lekcję,

c) dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych,

d) uważnie słucha i wykonuje polecenia,

e) bierze udział w konkursach, zawodach sportowych,

f) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia,

g) uczeń jest aktywny na lekcjach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi,

h) dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego,

i) pomaga kolegom podczas zajęć,

j) pracuje wytrwale, nie zniechęca się napotykając trudności,

k) pracuje na rzecz klasy i szkoły,

3 ) kontakty z rówieśnikami:

a) potrafi współpracować z grupą rówieśniczą,

b) przestrzega reguł w grach i zabawach ruchowych,

c) ma poczucie przynależności do grupy rówieśniczej.

13.Wiadomości i umiejętności uczniów są sprawdzane i oceniane poprzez:

1) wypowiedzi ustne,

2) prace pisemne,

3) sprawdziany, testy, kartkówki,

4) prace domowe,

5) aktywność na lekcji,

6) działalność artystyczną,

14. Prace pisemne ocenia się według następujących kryteriów:

% Ogółu punktów ze sprawdzianu

Ocena

100% + Zadanie dodatkowe

Celujący (6)

100% - 91%

Bardzo dobry (5)

90% - 71%

Dobry (4)

70% - 51%

Dostateczny (3)

50% - 35%

Dopuszczający (2)

Poniżej 35%

Niedostateczny (1)

 

Pisanie z pamięci i ze słuchu

 Ocena

Pisanie z pamięci i ze słuchu

5

Bezbłędnie

4

1 - 2 błędy ortograficzne

3

3 - 4 błędy ortograficzne

2

5 - 6 błędów ortograficznych

1

7 i więcej błędów

§ 12.

1. Rodzice (prawni opiekunowie) wszystkich uczniów będą informowani o bieżących ocenach cząstkowych, a także o postępach w nauce. Sposoby informowania to:

1) zebrania ogólnoszkolne,

2) zebrania klasowe,

3) indywidualne rozmowy,

4) rozmowa telefoniczna,

5) korespondencja listowna,

6) adnotacja w zeszycie przedmiotowym.

   egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności ucznia do nauczyciela przedmiotu w klasach IV – VI.  

10. 45- minutowy sprawdzian pisemny o stopniu trudności   odpowiadającym kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń, przygotowuje nauczyciel przedmiotu.

§ 13.

   nieusprawiedliwionej za zgodą rady pedagogicznej.

     1) liczba nieobecności nie przekraczająca 60% czasu przeznaczonego na zajęcia przewidziane w szkolnym planie nauczania,

     2) liczba przedmiotów objętych egzaminem klasyfikacyjnym nie więcej niż dwa.

           skład komisji;

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

     komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takich

     przypadkach dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

     edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

       a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

   d) wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

   plastyki muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

     komisji wchodzą:

2) na prośbę rodzica skierowaną na piśmie do dyrektora szkoły.

     uczniem.

36. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia zrecenzowane przez nauczyciela prowadzącego egzamin zatwierdzone podpisami członków komisji oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

§ 14.

2      Ustalono ocenę zachowania śródroczną i roczną według następującej skali:

 1. wzorowe,
  1. bardzo dobre,
  2. dobre,
  3. poprawne,
  4. nieodpowiednie,
   1. kolegów z klasy,
   2. nauczycieli i pozostałych pracowników,
   3. samooceny ucznia,
   4. Wychowawca może gromadzić informacje i opinie o zachowaniu ucznia za pomocą karty oceny.
   5. Propozycje umieszcza się na liście zbiorczej w dzienniku lekcyjnym.
   6. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca
   7. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana ocenyrocznej z zachowania.
   8. Wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana ocena zachowania w formie pisemnej z
   9. Dyrektor szkoły powołuje zespół szkolny w składzie:
    1. dyrektor szkoły – przewodniczący komisji,
    2. wychowawca klasy,
    3. nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły, uczący w danej klasie,
    4. psycholog szkolny,
    5. przedstawiciel samorządu szkolnego.
    6. Powołana przez dyrektora komisja większością głosów ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
    7. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
    8. Ustalona przez komisję ocena zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
    9. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
    10. Wykroczenie o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej powoduje, iż uczeń otrzymuje ocenę naganną. Za wykroczenie wyjątkowo szkodliwe uznaje się:
     1. kradzieże,
     2. udział w sytuacjach wyjątkowo niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
     3. palenie papierosów,
     4. wyłudzanie,
      1. zawsze jest przygotowany do zajęć edukacyjnych,
      2. zawsze i terminowo ma usprawiedliwione nieobecności,
      3. wykazuje wrażliwość na przejawy dewastacji mienia szkolnego,
  5. wykazuje inicjatywę w organizowaniu imprez szkolnych i zachęca innych do współpracy,
   1. zawsze posługuje się poprawną polszczyzną,
   2. nigdy nie używa wulgaryzmów,
   3. zapobiega i powstrzymuje sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu,
   4. zawsze w szkole i poza nią jest uprzejmy wobec starszych i rówieśników,
   5. sam, chętnie niesie pomoc innym kolegom, osobom niepełnosprawnym i starszym.
   6. sporadycznie nie jest przygotowany do zajęć edukacyjnych,
   7. ma najczęściej usprawiedliwione usprawiedliwienia,
   8. szanuje i dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
   9. chętnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, posiada odpowiedni strój,
   10. posługuje się najczęściej poprawną polszczyzną,
   11. nie używa wulgaryzmów,
   12. nie uczestniczy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
   13. w szkole jest uprzejmy wobec starszych i rówieśników,
  6. poproszony, chętnie niesie pomoc słabszym,
   1. kradnie, wyłudza.
   2. sportowo – rekreacyjne,
   3. wyrównawcze,
   4. korekcyjno-kompensacyjne,
   5. reedukacyjne,
   6. koła przedmiotowe i zainteresowań,
   7. inne formy dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów.
   8. dążenie do pełnej akceptacji i życzliwości ze strony zespołu klasowego i całej społeczności szkolnej,
   9. dostosowanie ćwiczeń gimnastycznych do możliwości sprawnościowych dzieci,
   10. zwalnianie z udziału w zajęciach wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego,
   11. możliwość realizowania programu szkoły specjalnej w klasie ogólnodostępnej,
   12. powołanie nauczyciela koordynatora pracy z uczniami niepełnosprawnymi na terenie szkoły,
   13. utrzymanie systematycznej współpracy z placówkami kształcenia specjalnego,
   14. likwidację przeszkód utrudniających dostęp do wszystkich pomieszczeń, z których korzystają uczniowie niepełnosprawni ruchowo.
   15. rozpoznawanie warunków życia ucznia, aby w razie potrzeby służyć mu pomocą lub kierować do odpowiednich instytucji,
   16. nawiązywanie kontaktów z pracodawcami rodziców dzieci potrzebujących pomocy.
  7. pomoc rodzicom w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku                   o wydanie orzeczenia w sprawie potrzeby:
  8. wykorzystanie opinii i porad związanych z organizowaniem działalności placówki             w zakresie:
  9. Organizowanie spotkań przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych instytucji na terenie szkoły wymaga zgody dyrektora.
   1. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
   2. znajomość celów i zadań szkoły oraz zamierzeń klasy,
   3. znajomość przepisów prawa szkolnego,
   4. uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka,
   5. możliwość korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka,
   6. wyrażanie opinii na temat pracy szkoły i nauczycieli.
    1. Rodzice, poprzez swoje organy (rady klasowe rodziców, radę rodziców) przedstawiają opinię na temat pracy szkoły lub poszczególnych jej organów i pracowników:
    2. dyrektorowi szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia,
     1. niemożności poprawy stanu rzeczy poprzez interwencję wewnątrz szkoły.
     2. informowania o terminie do 30 września dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego pobieranego za granicami kraju.
      1. Organami szkoły są:
      2. dyrektor szkoły,
      3. rada pedagogiczna,
      4. samorząd uczniowski,
      5. rada rodziców.
      6. w zakresie spraw związanych z główną działalnością szkoły:
       1. reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
       2. przewodniczenie radzie pedagogicznej,
       3. przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej,
       4. przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia planów pracy szkoły i wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
       5. przedstawianie radzie pedagogicznej do zaopiniowania:
       6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
       7. realizowanie zadań związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego,
       8. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji w zakresie odraczania obowiązku szkolnego lub wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły,
       9. realizowanie uchwał rady pedagogicznej i wstrzymywanie wykonywania uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
       10. kontrolowanie przestrzegania statutu szkoły w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
       11. rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych między organami szkoły,
       12. przedstawianie radzie pedagogicznej dwa razy w roku wniosków wynikających               z prowadzonego nadzoru oraz informacji o działalności szkoły,
       13. dopuszczenie do użytku szkolnego zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania,
       14. wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.
  10. w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i administracyjno-gospodarczych szkoły:
   1. podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych,
   2. realizowanie planu finansowego szkoły,
   3. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji dydaktycznej i pozostałej,
   4. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
   5. decydowania o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły,
   6. decydowanie w sprawie nagród i kar pracownikom,
   7. ustalanie urlopów wypoczynkowych i udzielanie urlopów wynikających z ustawy   „Karta Nauczyciela” i kodeksu pracy,
   8. współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem szkolnym,
   9. W szkole działa Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
   10. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania z zakresu nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
    1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
    2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
    3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym na początku roku szkolnego.
    4. Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o własny regulamin stanowiący załącznik do statutu.
    5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
    6. Rada pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
     1. zatwierdza plany pracy szkoły,
      1. projekt planu finansowego szkoły,
      2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
  11. przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w kl. IV-VI szkoły podstawowej i dni wolne od zajęć dydaktycznych
  12. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
   1. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
   2. uczniowskiego,
   3. przedstawienie przez dyrektora szkoły podczas posiedzeń organów szkoły bieżącej informacji o sytuacji w szkole,
   4. zapoznawanie przez dyrektora szkoły organów szkoły z zarządzeniami władz oświatowych,
   5. stworzenie możliwości spotkania stron konfliktu, przedstawienie swoich racji oraz ustalenie sposobów rozwiązania,
   6. włączenie do rozstrzygnięcia konfliktu osób nie będących w sporze i zaakceptowanych przez zainteresowane strony,
   7. pisemne przedstawienie przez strony konfliktu istotnych informacji i wyjaśnień dotyczących sporu dyrektorowi szkoły,
   8. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez dyrektora szkoły,
   9. zajęcia ostatecznego stanowiska przez dyrektora szkoły w ciągu 14 dni.
    1. Szkoła rozpoczyna oraz kończy zajęcia szkolne zgodnie z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
    2. Liczba osób w oddziale w klasach I-III nie powinna przekraczać 25 osób.
    3. Organizację wszystkich zajęć w szkole określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
    4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
    5. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut. Jedna przerwa trwa 20 minut.
    6. Zajęcia kół zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych.
    7. Czas trwania zajęć wymienionych w punkcie 7 wynosi czterdzieści pięć minut.
    8. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych po zaopiniowaniuprzez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
    9. Podstawowym dokumentem określającym organizację nauczania, wychowania i opieki           w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz zatwierdza organ prowadzący szkołę.
    10. Arkusz zawiera:
     1. liczbę pracowników szkoły łącznie,
     2. liczbę godzin przedmiotów i godzin obowiązkowych,
     3. liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań,
     4. liczbę innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków budżetowych.
     5. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły.
     6. Rozkład zajęć powinien uwzględniać zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
     7. Szkoła zapewnia bezpłatny dostęp do podręcznika z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III.
     8. Podręcznik staje się własnością organu prowadzącego szkołę z dniem jego przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
     9. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników inny podręcznik niż ten zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
     10. W przypadku o którym mowa w ustępie 3 koszty zakupu podręcznika pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.
     11. W bibliotece szkolnej gromadzone są „darmowe podręczniki”.
     12. Szkoła nieodpłatnie:
     13. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
     14. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
     15. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
     16. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
     17. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
     18. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
     19. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych
      i innych urządzeń elektronicznych.
     20. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
      1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
      2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
      3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy, także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
      4. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli obejmuje:
       1. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez:
        1. staranne opracowanie programów i rozkładów dostosowanych do poziomu klas, zestawupomocy naukowych oraz wiedzy własnej z danego przedmiotu,
        2. dobór odpowiednich metod pracy, form organizacyjnych i środków dydaktycznych           w nauczaniu swojego przedmiotu,
        3. systematyczne ocenianie wiedzy uczniów,
        4. prawidłowy dobór treści programów kół i zajęć pozalekcyjnych,
        5. informowanie na miesiąc przed zakończeniem semestru o grożącej ocenie
        6. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej z przedmiotu i zajęć pozalekcyjnych,
        7. decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,
        8. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów
        9. przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej,
  13. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez:
   1. zabezpieczenie sprzętu o znacznej wartości w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach lub szafach,
   2. systematyczną kontrolę stanu technicznego powierzonego sprzętu oraz pomocy naukowych i zgłoszenia dyrektorowi szkoły ewentualnych uszkodzeń,
   3. zwracanie uwagi nauczycieli na właściwe korzystanie przez uczniów ze sprzętu znajdującego się w szkole,
  14. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań poprzez:
   1. powołanie kół zainteresowań w ramach samorządu uczniowskiego,
   2. pomoc w doborze uczniom literatury poszerzającej wiedzę z wybranych dziedzin,
   3. uwzględnienie zainteresowań uczniów przy zakupach książek,
   4. pomoc w przygotowaniach uczniów do poszczególnych etapów konkursów przedmiotowych i innych,
   5. wskazywanie źródeł informacji oraz wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy,
   6. uwzględnienie zadań na ocenę celującą w pracach klasowych, sprawdzianach i testach,
   7. występowanie do dyrektora z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów.
  15. Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów poprzez:
  16. zapoznanie ze szczegółowymi kryteriami oceniania wiedzy,
  17. systematyczne stosowanie punktacji przy ocenie prac,
   1. jawne wystawianie ocen z odpowiedzi ustnych z podaniem uzasadnienia na prośbę ucznia,
  18. Udzielenie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia,
   1. nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
   2. stosowanie zindywidualizowanych form pracy z dziećmi, dostosowanych do treści orzeczeń lekarskich bądź badań psychologiczno-pedagogicznych,
   3. ustalenie przyczyn niepowodzeń przez częste kontakty z rodzicami i wykorzystanie ich przy ustalaniu zakresu pomocy tym dzieciom,
   4. dostosowanie treści nauczania do możliwości ucznia w zespole klasowym,
   5. stosowanie indywidualnych kryteriów oceniania dostosowanych do możliwości ucznia.
  19. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej poprzez:
   1. podejmowanie studiów wyższych,
   2. kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych,
   3. doskonalenie wiedzy na kursach i warsztatach przedmiotowo-metodycznych,
   4. udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych,
   5. na posiedzeniach rady pedagogicznej,
   6. samodzielne pogłębianie wiedzy w oparciu o najnowszą literaturę specjalistyczną,
   7. indywidualne kontakty nauczycieli stażystów i kontraktowych z opiekunami stażu.
  20. Systematycznej pracy poszerzającej wiedzę uczniów i rodziców z zakresu:
   1. edukacji zdrowotnej,
   2. edukacji ekologicznej,
   3. edukacji europejskiej,
   4. zagadnień profilaktyki.
  21. Uczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów o charakterze osobistym i grupowym,
   1. Podejmowanie skutecznych decyzji w obronie uczniów niepełnosprawnych fizycznie         i psychicznie.
   2. Organizowania czterech spotkań z rodzicami poinformowanymi przez uczniów o ich terminie z tygodniowym wyprzedzeniem.
   3. Ustalenia dnia i godziny indywidualnych rozmów z nauczycielami na terenie szkoły.
   4. Doraźnych kontaktów z rodzicami w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.
   5. Poznawania warunków domowych uczniów, sporządzania wywiadów środowiskowych.
   6. Wskazywania rodzicom odpowiedniej literatury omawiającej problemy wychowawcze.
   7. umożliwianie udziału w spotkaniach z pracownikami instytucji współpracującymi ze szkołą,
   8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
   9. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                         a w szczególności:
   10. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
   11. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
   12. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.
    1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
    2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami pracę wychowawczą w swojej klasie   w zakresie:
     1. ustalenia celów, form i zadań planu pracy wychowawczej,
     2. doboru tematyki godzin wychowawczych,
     3. udziału wychowanków w imprezach ogólnoszkolnych, zajęciach nadobowiązkowych, konkursach przedmiotowych, kołach zainteresowań,
     4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec wszystkich uczniów, a szczególnie potrzebujących indywidualnej opieki,
     5. poznaje i ustala potrzeby opiekuńczo-wychowawcze wychowanków,
     6. korzysta w swoich działaniach z doświadczeń rodziców,
     7. współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
      1. Nauczyciel – wychowawca jest ponadto zobowiązany do:
       1. dbania o estetyczny wygląd klasy,
       2. właściwego prowadzenia dokumentacji pracy,
       3. zapoznania uczniów i rodziców z prawodawstwem szkolnym.
       4. gromadzenie spostrzeżeń o uczniach, pełnienia roli obrońcy, pośrednika i doradcy                   w sprawach, z którymi zwrócił się uczeń,
       5. występowania do organów szkoły i instytucji zewnętrznych o pomoc materialną dla wychowanków,
        1. wypełniona karta zgłoszenia ( do pobrania w sekretariacie)
        2. dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do szkoły
        3. w przypadku dzieci spoza rejonu dodatkowo: podanie do dyrektora szkoły z uzasadnieniem prośby o przyjęcie dziecka do szkoły.
        4. wiedzy o przysługujących mu prawach i środkach jakie mu przysługują w przypadku ich
         1. informacji dotyczących jego osoby, zapadających w szkole,
         2. swobodnego dostępu na zajęcia szkolne,
         3. prawo do pomocy w nauce i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
         4. indywidualnego toku lub programu nauki,
         5. zapisywania się do wybranych przez siebie organizacji działających na terenie szkoły,
         6. chodzenia na lekcje religii lub etyki i uczestnictwa w obrzędach religijnych,
         7. wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu klasy, szkoły, samorządu,
         8. wyrażania opinii i zajmowania stanowiska we własnej sprawie lub sprawie swojego kolegi,
         9. stosowania tylko kar zapisanych w statucie, które nie naruszają nietykalności osobistejczłowieka,
          1. tajemnicy życia prywatnego,
          2. zapewnienia higienicznych warunków nauki, odpoczynku, rozrywki i zabawy,
          3. znajomości jasno określonych procedur odwołania się od decyzji nauczyciela, dyrektora, rady pedagogicznej,
          4. przedstawienie swoich problemów nauczycielom, wychowawcom oraz uzyskiwanie od nich porad, odpowiedzi i pomocy,
          5. życzliwego, podmiotowego traktowania
          6. wspierania swoją aktywnością wszelkich inicjatyw rady rodziców i rady pedagogicznej dotyczących organizacji pracy szkoły,
           1. zapewnienie swobody w doborze form spędzania czasu podczas przerw między lekcjami, jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu własnemu i innych,
           2. wyrażania opinii o podstawach moralnych, religijnych z zachowaniem tolerancji                     i przekonań innych osób,
            1. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny i ustalonych sposobów mierzenia osiągnięć,
            2. zgłaszania na spotkaniach z udziałem członków innych organów szkoły problemów uczniów.
            3. pochwała wychowawcy,
            4. pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej,
            5. list pochwalny do rodziców,
            6. dyplomy i nagrody rzeczowe,
            7. dopłaty do wycieczek szkolnych.
            8. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
            9. upomnienie dyrektora,
            10. upomnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej,
            11. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu.
            12. rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego,
            13. szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,
            14. kradzieże, konflikt z prawem, alkoholizm, handel narkotykami lub stosowanie przemocy.
             1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, chroni przed przemocą poprzez:
              1. dobrą organizację i sumienne pełnienie dyżurów nauczycielskich,
              2. realizacje programów profilaktycznych dostosowanych do potrzeb szkoły,
              3. systematyczne monitorowanie sytuacji wychowawczej w placówce,
              4. podejmowanie starań o zwiększanie ilości zajęć pozalekcyjnych,
              5. udział nauczycieli w warsztatach metodycznych przygotowujących do pracy z dziećmi              
              6. zapoznanie z problematyką uzależnień rodziców,
              7. współpracę z policją,
              8. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
              9. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca na podstawie opinii:

4. Ocena z zachowania jest jawna.

   informuje ucznia o przewidywanej ocenie zachowania i wpisuje ją do karty ocen  

   przewidywanych.

   uzasadnieniem składają rodzice do wychowawcy na tydzień przed klasyfikacyjnym  

   zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy polskiej,

5) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom,

16. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

17. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który::

18. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) najczęściej jest przygotowany do zajęć edukacyjnych,

2) ma nie więcej niż 1 nieusprawiedliwiony dzień nieobecności,

3) czasami zdarzy się mu nieumyślnie uszkodzić sprzęt lub pomoce naukowe,

4) stara się czynnie brać udział w uroczystościach szkolnych,

5) dba o staranność języka ojczystego i unika używania wulgaryzmów,

6) nie stwarza sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

7) stara się być uprzejmy wobec kolegów i pracowników szkoły,

8) nie zawsze pomaga rówieśnikom, niepełnosprawnym i osobom starszym,

19.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć edukacyjnych,

2) ma nie więcej niż 3 dni nieobecności nieusprawiedliwione

3) dba o sprzęt i pomoce naukowe, nie reaguje na zachowanie kolegów,

4) przyjmuje propozycje nauczyciela wzięcia czynnego udziału w uroczystościach szkolnych,

5) dba o poprawne stosowanie języka ojczystego tylko na terenie szkoły,

6) zdarza mu się używać wulgaryzmów,

7) niekiedy nieświadomie uczestniczy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

8) nie reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów wobec rówieśników i starszych,

9) biernie zachowuje się podczas szkolnych bójek rówieśników,

20. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) najczęściej jest nieprzygotowany do zajęć edukacyjnych,

2) ma więcej niż 3 dni nieobecności nieusprawiedliwionej,

3) uczestniczy w zachowaniach prowadzących do niszczenia mienia szkolnego i publicznego,

4) najczęściej nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

5) nie dba o czystość języka ojczystego, dość często używa wulgaryzmów,

6) często bywa inicjatorem nieporozumień koleżeńskich, bądź sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych,

7) najczęściej jest nieuprzejmy wobec kolegów i starszych,

8) sporadycznie udziela pomocy kolegom młodszym i słabszym,

9) dość często prowokuje sytuacje niepożądane wychowawczo,

21.Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1) bardzo rzadko jest przygotowany do zajęć edukacyjnych,

2) ma więcej niż 7 dni nieobecności nieusprawiedliwionej,

3) z premedytacją niszczy sprzęt i pomoce naukowe,

4) świadomie nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

5) pali papierosy, pije napoje alkoholowe,

22. Przy ustalaniu oceny z zachowania u ucznia ze stwierdzonymi zaburzeniami lub odchyleniami rozwojowymi należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

23. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę roczną klasyfikacyjną zachowania

24. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania

25. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

26. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

                      

Rozdział 6

Organizacja zajęć dodatkowych

§ 15.

1.Szkoła może prowadzić zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów:

2. Cele zajęć edukacyjnych to:

     1) wdrażanie do racjonalnego organizowania czasu wolnego,

     2) kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych wśród uczniów,

     3) stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju,

     4) uświadomienie uczniom ich możliwości i zalet,

     5) pogłębianie wiedzy i umiejętności z wybranych i lubianych przez uczniów dziedzin,

     6) przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i patologicznym.

3. Zajęcia dodatkowe obowiązkowe i nieobowiązkowe przydzielone w ramach godzin do    dyspozycji dyrektora są nieodpłatne.

4. Rodzice zobowiązani są do wyrażenia zgody pisemnej na udział dziecka w zajęciach nieobowiązkowych.

5. Zgodę przechowuje w swojej dokumentacji nauczyciel prowadzący zajęcia.

6. W szkole mogą być organizowane odpłatne zajęcia nieobowiązkowe dla uczniów. Koszty związane z udziałem w tych zajęciach ponoszą rodzice.

7. Zajęcia z języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-III są wpisane na świadectwie w formie opisowej.

Rozdział 7

Formy opieki i pomocy uczniom

§ 16.

1. Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie:

2)   wspomaganie materialne uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez:

     3)   szkoła umożliwia dzieciom korzystanie z punktu wydawania posiłków.

Rozdział 8

Organizacja współdziałania z poradniami

psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi instytucjami

§ 17.

1. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną poprzez:

a) kształcenia specjalnego,

b) zajęć rewalidacyjnych,

c) nauczania indywidualnego.

     a) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do

   indywidualnych potrzeb ucznia,

     b) pozostawienia ucznia klas I-III w tej samej klasie,

     c) udzielenia zezwolenia na indywidualny tok nauczania,

     d) pomocy dzieciom z grup ryzyka,

     e) organizację profilaktyki uzależnień.

2. Szkoła współdziała z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli poprzez:

1)współpracę z rodziną dziecka,

2)wdrażanie do zachowań asertywnych,

3)występowanie z wnioskami do rady rodziców oraz gminnego ośrodka pomocy o wsparcie finansowe rodziny dziecka.

4. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespól, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny po dokonaniu . wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

6. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.      

7. Program opracowuje się w terminie:

8. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

9. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

10. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

     1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-

          pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

     2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, a w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

Rozdział 9

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami

§ 18.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.

3.Współdziałanie zapewnia rodzicom (prawnym opiekunom):

4.Formami współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) są:

1) spotkania rodziców danej klasy,

2) spotkania rady klasowej rodziców z wychowawcą,

3) spotkania rodziców klasy z zespołem nauczycieli danej klasy,

4) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,

5) przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły w czasie godzin urzędowania szkoły (poza stałymi zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami,

6) kontakty telefoniczne nauczycieli – rodzic – dyrektor – rodzic,

7) zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, wycieczek,

8) zapraszanie rodziców przez wychowawców i dyrektora szkoły w przypadkach drastycznych, kiedy ma miejsce przekraczanie norm zachowania przez ich dzieci,

9) wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej (dzienniki

    lekcyjne)

10) indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego    przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.

§ 19.

1. Rodzice są zobowiązani do:

     1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

     2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły,

     3) zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć,

Rozdział 10

Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

§ 20.

1. Program wychowawczy i program profilaktyki szkoły uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

2. Program wychowawczy i program profilaktyki są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

3. Działania o charakterze profilaktycznym są adresowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

4. Każdy z programów zawiera zadania realizowane przez uczniów obu etapów edukacyjnych.

5. Cele i zadania wynikające z planu wychowawczego i profilaktyki szkoły uwzględniają wychowawcy projektując działania wychowawczo- profilaktyczne na każdy rok szkolny.

6. Wychowawcy w opracowanych przez siebie planach uwzględniają opinie, oczekiwania i wnioski uczniów i rodziców.

7.Ewaluacji rocznych planów wychowawczych i profilaktycznych dokonują wychowawcy i przedstawiają w postaci sprawozdań opisowych lub tabelarycznych.

8. Wszyscy rodzice mogą zgłaszać uwagi do programów za pośrednictwem rady rodziców- uczestnicząc w modyfikacji programów.

Rozdział 11

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 21.

2. Do kompetencji dyrektora należy:

- projektów tygodniowego rozkładu zajęć,

- projektu planu finansowego placówki,

- wniosków o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

- propozycji w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

§ 22.

     3) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji.

4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych w szkole i ustala organizację doskonalenia zawodowego.

5) ustala plan organizacji doskonalenia zawodowego.

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

10. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy organu prowadzącego szkołę, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo członków rady pedagogicznej.

11.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku,

12. Rada   pedagogiczna   może   występować   z wnioskiem   o  odwołanie ze stanowiska      dyrektora szkoły.

§ 23.

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie,

3. Samorząd uchwala swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem,

4. Regulamin określa zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego.

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we

   wszystkich sprawach szkoły, w szczególności takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

     wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowań,

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami imożliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu                 z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 24.

1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów,

2. W skład rady wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa:

         1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

   2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad  

         oddziałowych do rady rodziców szkoły

   3) zasady gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek i innych źródeł oraz zasady ich

         wydatkowania

4. Rada rodziców może występować do wszystkich organów szkoły, organu prowadzącego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5. Rada rodziców w ramach posiadanych kompetencji uchwala w porozumieniu a radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły.

6. Rada rodziców opiniuje:

   1)program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) szkolne zestawy podręczników

   4) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych,

5) projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

6) przedstawione przez dyrektora propozycje dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej”

7. Opinie wyrażone w w/w sprawach nie są wiążące.

8. Rada rodziców ustala swój plan pracy i plan finansowy.

Rozdział 12

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób

rozwiązywania sporów między nimi

§ 25.

1. Pomiędzy organami szkoły zapewniona jest wymiana informacji o podejmowanych                       i planowanych działaniach lub decyzjach przez:

4) umieszczanie informacji i zarządzeń dyrektora i władz oświatowych na tablicy w pokoju nauczycielskim.

§ 26.

1. Rozwiązanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły odbywa się przez:

Rozdział 13

Organizacja szkoły

§ 27.

§ 28.

§ 29.

Rozdział 14

Organizacja biblioteki i zajęć świetlicowych

§ 30.

1. Biblioteka szkolna jest powołana do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

3.Organizacja biblioteki:

1) księgozbiór szkolny znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu na terenie szkoły,

2)   godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb szkoły,

3) w bibliotece wydzielony jest kącik umożliwiający uczniom korzystanie z księgozbioru podręcznego,

4)wydatki biblioteki obejmujące zakup mebli, książek i sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności pokrywane są z budżetu szkoły,

5) możliwe jest uzupełnienie księgozbioru pozycjami przez ofiarodawców lub zakupionych ze środków pozabudżetowych.

4.Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

     1) udostępnienie zbiorów,

     2)udzielenie informacji, uczniom i nauczycielom o nowościach wydawniczych zakupionych do biblioteki,

     3) rozmowy i dyskusje z czytelnikami o książkach,

     4)   pomoc w wyborze lektur, zachęcie uczniów do świadomego doboru lektury,

     5)   prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

6)udostępnienie i pomoc nauczycielom w wyszukiwaniu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,

     7)informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rady pedagogicznej,

   8) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,

     9)organizowanie apeli bibliotecznych, dyskusji, konkursów czytelniczych, spotkań               z autorami i innych imprez czytelniczych,

   10)gromadzenie i ewidencję zbiorów,

   11)opracowanie katalogów i konserwację zbiorów.                 

§ 31.

   1) wypożycza uczniom podręczniki,

   2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników mających postać elektroniczną.

7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu zakupu podręcznika.

§ 32.

Rozdział 15

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników

§ 33.

a) opracowanie i przestrzeganie regulaminów izb lekcyjnych o największym stopniu

     zagrożenia i zapoznanie z nimi uczniów,

b) systematyczną kontrolę pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć,

c)   zgłoszenie dostrzeżonych zagrożeń dyrektorowi szkoły bądź usuwanie ich we własnymzakresie,

d) omawianie zasad poruszania się po drogach publicznych na lekcjach wychowania

fizycznego, zajęciach z wychowawcą, apelach oraz spotkaniach z pracownikami ruchu drogowego,

e) organizowanie kursów na kartę rowerową,

f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wszystkich rodzajach zajęć z uczniami,

g) odpowiednie zabezpieczenie urządzeń i materiałów mogących stanowić zagrożenie dlauczniów,

h) kontrolę obecności uczniów na każdej lekcji,

i) sprawdzenie stanu technicznego sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć  

wychowania fizycznego odbywającego się na boisku i w terenie,

j) dbałość o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,

k) dostosowanie wymagań i metod zajęć do możliwości uczniów,

l)  asekuracja uczniów przez nauczyciela w czasie ćwiczeń na przyrządzie,

m) aktywnego pełnienia dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych,

n) przestrzeganie przez nauczycieli procedury postępowania po zaistnieniu wypadku

     uczniowskiego.

     niedostatecznej ucznia ustnie w obecności klasy, rodziców na piśmie za potwierdzeniem odbioru,

§ 34.

6) wykorzystywania informacji o uczniach od nauczycieli przedmiotów do lepszej organizacji pracy w klasie.

§ 35.

1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze   strony dyrekcji, szkoły i rady pedagogicznej poprzez:

1) przydzielanie nauczycielom stażystom i kontraktowym – opiekunów doświadczonych nauczycieli pedagogicznej,

2) pomoc bibliotekarza w doborze literatury pedagogicznej z zakresu wychowania,

3) dostęp do rozporządzeń omawiających istotne zagadnienia wychowawcze,

2. Zmiana wychowawcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzją dyrektora szkoły.

3. Na dobór lub zmianę wychowawcy mogą mieć wpływ rodzice i uczniowie w następującym trybie:

1) rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły na piśmie uzasadniony wniosek dotyczący zmiany lub doboru wychowawcy w danym oddziale,

          2) wniosek powinno składać co najmniej 2/3 składu osobowego rodziców,

            3) dyrektor szkoły w ciągu 7 dni zobowiązany jest do zajęcia stanowiska i  udzielenia  

                 zainteresowanym odpowiedzi na piśmie.

§ 36.

1. Szkoła zapewnia pomoc nauczycielowi rozpoczynającemu pracę pedagogiczną obejmującą:

   1) przydział opiekuna stażu,

   2) pomoc przy realizacji zadań planu rozwoju,

   3) umożliwienie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

   4) organizację spotkań poświęconych omawianiu wykonywanych zadań,

5) umożliwienie zapoznania się z prowadzoną dokumentacją, której znajomość obowiązuje          nauczyciela stażystę,

        6) udział w posiedzeniach i spotkaniach organów szkoły i funkcjonujących zespołów,

   7) pomoc w prowadzeniu dokumentacji dydaktycznej i wychowawcy klasy,

   8) włączanie do organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

Rozdział 16

Rekrutacja uczniów.

Prawa i obowiązki uczniów.

Nagrody i kary.

§ 37.

1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się uczniów z urzędu – które w danym roku   kalendarzowym ukończyły siedem lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

2. 1 września 2015 r. do szkoły będą przyjęte dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) i pozostałe urodzone od lipca do końca grudnia 2008 r. (siedmiolatki).

3. W następnych latach do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się uczniów: z urzędu – które w danym roku   kalendarzowym ukończyły sześć lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

4.Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, bądź odroczeniu obowiązku szkolnego, podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5.Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie zgłoszenia rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i spoza obwodu szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

6.Zapisy dzieci do szkoły odbywają się w sekretariacie szkoły w terminie od 3 marca do 10 kwietnia.

7. Dyrektor szkoły, nie później niż do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do wiadomości wykaz dokumentów niezbędnych przy zapisie do szkoły:

8.Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę,       z której uczeń odszedł,

2) pozytywnych wyników egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli wypełniał obowiązek szkolny poza szkołą,

3) świadectwa i zaświadczenia wydanego za granicą i ostatniego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej.

§ 38.

1.Uczeń ma prawo do:

     naruszenia,

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły:

     1)  systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,

          punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne,

     2) przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji i przerw,

     3)  zmiany obuwia przy wejściu do szkoły,

     4) uzupełniania braków wynikających z absencji,

     5)  przestrzegania w formie pisemnej usprawiedliwienia przez rodzica, prawnego opiekuna

nieobecności na zajęciach

a) w klasach I-III pierwszego dnia po powrocie,

b) w klasach IV-VI na pierwszej godzinie wychowawczej;

6 ) systematycznego i poprawnego wykonywania prac domowych,

7) przynoszenia na każdą lekcję obowiązujących podręczników, zeszytów przedmiotowych

oraz niezbędnych pomocy,

8) dbania o wygląd swoich zeszytów, podręczników, pomocy i miejsca pracy,

9) starannego prowadzenia zeszytu zgodnie z wymaganiami nauczyciela,

   uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez szkołę poza systemem klasowo-

   lekcyjnym,

10) rzetelnego i odpowiedniego wywiązywania się z zadań wynikających z pełnionych przez

     siebie funkcji w samorządzie uczniowskim i klasowym,

11) dbania o estetyczny wygląd, czyli:

a) nie maluje włosów, paznokci i twarzy,

b) nie nosi kolczyków w uszach w trakcie zajęć sportowych,

c) nosi w czasie uroczystości szkolnych i wyjazdowych mających na celu reprezentowaniaszkoły białą bluzkę, czarną lub granatową spódnicę(dziewczynki) spodnie (chłopcy).

12) naprawiać wyrządzone szkody materialne,

13) okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom i kolegom,

14) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

15) dbać o własne zdrowie, higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,

16) wykonywać polecenia nauczyciela, wychowawcy i pracowników obsługi

17)powiadamiania o wszelkich zauważonych zagrożeniach życia i zdrowia osobom dorosłym,

18)dbania o estetykę sal lekcyjnych, ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach szkolnych,

19) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, lekceważeniu obowiązków

ucznia, dewastacji szkoły i otoczenia,

20) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia papierosów, wnoszenia materiałów

 niebezpiecznych, czy środków odurzających,

21) przebywania na terenie szkoły,

22) właściwego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę,

23) znać i szanować symbole szkolne i narodowe, posiadać legitymację szkolną.

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad dotyczących używania telefonów komórkowych i    innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

   1) zakazuje się używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

          na zajęciach lekcyjnych i podczas przerw międzylekcyjnych.

    2) w przypadku użycia przez ucznia telefonu komórkowego lub innego urządzenia

                elektronicznego w czasie zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych nauczyciel ma  prawo skonfiskować używane urządzenie i przekazać do wychowawcy, sekretariatu szkoły

     3) skonfiskowane przedmioty odbiera rodzic lub opiekun prawny.

     4) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów urządzenia

        elektroniczne,

   5) uczeń ma możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego w sekretariacie.

§ 39.

1. Szkoła stosuje nagrody wobec uczniów wyróżniających się właściwą postawą oraz kary wobec    łamiących obowiązki szkolne.

2. Uczeń może otrzymać nagrodę i wyróżnienie za:

   1) rzetelną naukę,

   2) osiągnięcia w konkursach,

   3) dzielność i odwagę,

   4) pracę w samorządzie szkolnym.

3. Rodzaje nagród:

4. Szkoła ustaliła kary:

5. Dyrektor może złożyć wniosek do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły   w przypadku:

6.Uczeń może odwołać się od kary ustnie lub na piśmie.

7. Nauczyciel, wychowawca i dyrektor szkoły zobowiązani są do:

1)zajęcia stanowiska w sprawie ustnego odwołania się w ciągu trzech dni,

2)dyrektor zajmuje stanowisko na piśmie w przypadku odwołania pisemnego,

3) wychowawca ma obowiązek informować rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub karze,

4)formę informacji ustalają wychowawcy z rodzicami na spotkaniu klasowym,

5) od każdej kary rodzice ucznia mają prawo złożyć odwołanie na piśmie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) o złożeniu odwołania o którym mowa w ust 7. pkt 5 uczeń lub jego rodzice informują dyrektora szkoły.

8.Tryb składania skargi, w przypadku, gdy naruszone są prawa ucznia:

1) w przypadkunaruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie/ mają prawo wnieść skargę ustną lub pisemną do wychowawcy, a w przypadku niesatysfakcjonującego rozwiązania do dyrektora szkoły.

2) skarga powinna być wniesiona w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia.

3) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia.

4) skarga wniesiona przez ucznia, rodziców/ opiekunów/ powinna być rozpatrzona przez wychowawcę lub dyrektora szkoły w terminie 14 dni roboczych.

§ 40.

   z grup ryzyka,

§ 41.

"Działaj Lokalnie"

Rekrutacja

Ważne wydarzenia

 • IMG_3015.JPG
 • IMG_3143.JPG
 • IMG_3171.JPG
 • IMG_3176.JPG
 • P1100230.JPG
 • P1150681.JPG
 • P1150682.JPG
 • P1150684.JPG
 • P1150690.JPG
 • P1150711.JPG
 • P1150716.JPG
 • P11506801.JPG

Zestaw podręczników

 Pobierz szkolny zestaw podręczników

Pobierz  podręczniki do zakupienia

Kalendarz Roku Szkolnego

Pobierz kalendarz imprez szkolnych.

Filia przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie

W Szkole Podstawowej w Liszynie otwarta została filia przedszkola "Niezapominajka" ze Słupna.

Autobus szkolny

Pobierz rozkład autobusu szkolnego

Wybieramy patrona

Społeczność Szkoły Podstawowej w Liszynie wybiera patrona.

 1.Prezentacja  3.Wyniki wyborów
 2.Ogłoszenia  4.Uzasadnienie wyboru
 Galeria  

Szkoła w Ruchu

Realizacja zadań w ramach akcji

      „ Ćwiczyć każdy może”

 

 Szkoła w Ruchu

Oświadczenie  Dyrektora

Informacje

Sekretariat czynny pn-pt: 7.00-15.00

Sekretarz szkoły:
Edyta Kusińska

 

tel/fax: (024) 261-29-22

e-mail: spliszyno@op.pl

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
ul.Wawrzyńca Sikory 19
09-408 Płock
NIP: 774-26-95-432